Suomen historialliset alukset

Tietoa

Suomen historialliset alukset -tietokanta esittelee maamme kulttuurihistoriallisesti merkittävät alukset. Näihin kuuluvat museolaivat, Museoviraston perinnealusrekisteriin hyväksytyt perinnelaivat sekä muut olemassa olevat alukset, jotka täyttävät perinne- tai museoalukselle asetetut kriteerit. Tietokantaan on lisäksi otettu mukaan joukko aluksia, jotka eivät esimerkiksi ikänsä tai kuntonsa vuoksi vielä täytä kriteereitä, mutta jotka ovat säilyneet niin, että ne voivat lähitulevaisuudessa tai kunnostuksen jälkeen tulla hyväksytyksi perinnealuksiksi.

Perinnealuksen kriteerit ovat löydettävissä Museoviraston kotisivulta. Museoalukseksi kutsutaan tässä pysyvästi säilytettävää, museon kokoelmaan kuuluvaa alusta. Muut alukset on otettu mukaan asiantuntija-arvioinnin perusteella, mm. Suomen Laivahistoriallisen Yhdistyksen toteuttaman inventoinnin tuloksia hyödyntäen. Palautteen perusteella tietokantaan voidaan lisätä aluksia, ja myös poistaa aluksia jos ne eivät enää täytä ehtoja.

***

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi luokiteltu alus edustaa maamme keskeistä vesillä liikkumisen ja/tai laivanrakennuksen kulttuuriperintöä.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä alus täyttää pääsääntöisesti seuraavat kriteerit.

Aluksen
- ikä on vähintään 40 vuotta ja se on ollut Suomessa käytössä vähintään tuon ajan.
- historia liittyy kansallisesti ja/tai kansainvälisesti merkittäviin ilmiöihin, tapahtumiin ja/tai henkilöihin.
- lähde- ja dokumentaatioarvo on hyvä.
- asianmukaisen säilymisen eteen tehdään säännöllistä työtä.

Alus
- edustaa esimerkillisesti omaa alustyyppiään.
- on hyvässä kunnossa.
- on säilynyt käyttötarkoituksensa mukaisessa asussa tai se on asianmukaisesti entisöity tällaiseen asuun.

***

Kategoriassa "muut" esitellään yli 40-vuoden ikäisiä suomalaisia aluksia, jotka jossakin määrin täyttävät edellä mainitut kriteerit, mutta eivät välttämättä kaikkia niistä. Nämä alukset ovat suomalaisen vesiliikenteen ja laivanrakennuksen kannalta edustavia, mutta ne eivät esimerkiksi kuntonsa puolesta täytä perinnealuksen vaatimuksia.

***

Alkuvaiheessa tietokannan sisällöstä julkistetaan perinnelaivat. Museolaivat ja muut alukset tuodaan nähtäville kevään 2016 aikana.

Tietokanta sisältää toistaiseksi laivojen ohella ainoastaan ammattikäytössä olleet (olevat) veneet. Myöhemmin tietokantaan voidaan mahdollisuuksien mukaan tuoda myös historialliset huviveneet. Tällä hetkellä suomalaiset klassikkoveneet löytyvät osoitteesta www.mys.fi

Alusten historiatietoja täydennetään ajan myötä. Yksityiskohtaisemmat historiatiedot ovat löydettävissä Suomen Laivahistoriallisen Yhdistyksen ja Museoviraston julkaisemassa kirjassa, joka julkaistaan vuoden 2016 syksyllä.

***

Tietokannan on toteuttanut Suomen Laivahistoriallinen Yhdistys ry yhteistyössä Museoviraston kanssa. Hanketta on tukenut opetus- ja kulttuuriministeriö.