Suomen historialliset alukset

Ohjeet

Kentät – selityksiä

Nimi – aluksen nykyinen nimi.

Entiset nimet – aluksen tunnetut entiset nimet kronologisessa järjestyksessä (kenttä ei ole näkyvissä, mutta haku löytää myös ex-nimet).

Alustyyppi – se käyttötarkoitus, jota alus perinnearvoltaan edustaa (ei siis sama kuin nykyinen käyttötarkoitus).

Käyttövoima – s/s = höyryalus, m/s = moottorialus, m/aux = apumoottoripurjealus, s/v = purjealus.

Moottorin malli ja tyyppi – aluksen nykyinen moottori (tieto voi olla vanhentunut).

Käyttötarkoitus – aluksen nykyinen käyttötarkoitus.

Tunnuskirjaimet – aluksen nykyinen radiotunnus (aiempia ei ilmoiteta tässä).
Alusrekisterinumero – kauppa-alusrekisteriin merkityn aluksen voimassa oleva rekisterinumero (Trafi).
Vesikulkuneuvorekisterinumero – aluksen vesikulkuneuvo- eli venerekisterinumero (Trafi).
Kalastusalusrekisterinumero – kalastusalusrekisteriin merkityn aluksen nykyinen rekisterinumero (Maa- ja metsätalousministeriö).

Rakennusvuosi – aluksen valmistumisvuosi ja mahdolliset uudelleenrakennus- ja muutosvuodet.
Rakentaja – aluksen rakentanut telakka, veistämö tms. Sulkeissa rakennusnumero, jos tiedossa.
Rakennuspaikka – kunta, kaupunki, kylä tai muu paikka, jossa alus on rakennettu (voi olla useampi kuin yksi).

Teho kW, teho hv – moottori- tai apumoottorialuksen kokonaiskoneteho kilowatteina ja/tai hevosvoimina.
Teho ihv – höyryaluksen koneteho indikoituina hevosvoimina.

Pituus – alukselle ilmoitettu pituus, ei välttämättä virallinen tai tarkka, vaan suuntaa antava.
Suurin pituus – aluksen rekisteritiedoissa tai mittakirjassa ilmoitettu suurin pituus, uusimmasta tunnetusta dokumentista.
Mittapituus – aluksen rekisteritiedoissa tai mittakirjassa ilmoitettu vesilinjapituus, uusimmasta tunnetusta dokumentista.
Leveys, syväys – aluksen suurin leveys ja syväys, mahdollisimman uudesta ja luotettavasta lähteestä.

Nopeus – aluksen nopeus solmuina, rekisteritiedoista tai omistajan ilmoituksen mukaan.

Omistaja – aluksen omistaja sikäli kuin tiedossa. Tiedot voivat olla vanhentuneita tai epätäydellisiä.

Aluksen status – pääsääntöisesti tietokannan alusten oletetaan olevan olemassa. Olemassa = tiedetään olevan olemassa Suomessa, Hylky = alus on upoksissa, hylätty, romu tms; Ulkomailla = alus on ulkomailla; Sijainti tuntematon = aluksen sijaintia ei tunneta eikä sen olemassaolosta ole varmuutta.

Kotipaikka – aluksen kotipaikka, yleensä kunta.

Museoalus – alus kuuluu jonkin museon kokoelmaan (Huom: kaikki museoiden omistamat alukset eivät ole museoaluksia).
Perinnealusrekisterissä – alus on hyväksytty Museoviraston ylläpitämään perinnealusrekisteriin.
Kulttuurihistoriallisesti arvokas – alus täyttää arvokriteerit, vaikka se ei olisikaan museo- tai perinnealus. Arvoluokitus perustuu asiantuntija-arviointiin, se ei ole virallinen status vaan suuntaa antava luonnehdinta.

Muu – historiallista tai kulttuurihistoriallista merkitystä omaava alus, joka voi olla kulttuurihistoriallisesti arvokas lähitulevaisuudessa tai esim. kunnostuksen jälkeen. Alusten mukanaolo perustuu asiantuntija-arviointiin. Aluksia voidaan arvioinnin perusteella lisätä tietokantaan ja poistaa sieltä.

Museoviraston tukema – alus on saanut Museoviraston myöntämää avustusta, jota on myönnetty perinnealuksille vuodesta 1994.

Historia – aluksen historiikki. Kenttä ei ole vielä näkyvissä, tietoja lisätään myöhemmin.

Muutokset ammattikäytön aikana – merkittäviä muutoksia, joita alukselle on tehty ammattikäytön aikana.
Muutokset ammattikäytön jälkeen – merkittävät muutokset, joita alukselle on tehty ammattikäytön jälkeen, sen ollessa yksityiskäytössä esim. huvialuksena tai uudessa, muutetussa ammattikäytössä (esim. lastialus matkustajalaivana).

Arvoa koskevat huomiot – Aluksen tai alustyypin merkityksen yleinen kuvailu: mitkä seikat tekevät tästä aluksesta arvokkaan. Huom: kuvaukset ovat yleisluontoisia ja suuntaa antavia. Ne eivät ole kattavia eikä yksinomaan niiden perusteella voi määritellä alusten keskinäistä arvojärjestystä. Kuvauksia täydennetään.

Vahvuudet – Aluksen erityisiä vahvuuksia, erityisesti suhteessa muihin vastaaviin aluksiin.
Heikkoudet – Aluksen perinnearvoa vähentäviä seikkoja, esim. rakenteellisia muutoksia.
Huom. Vahvuudet ja heikkoudet viittaavat tässä ainoastaan alusten kulttuurihistorialliseen arvoon: tässä ei arvoteta alusten ominaisuuksia yleisemmin. Vahvuuksien ja heikkouksien listaus ei ole kattavaa tai systemaattista, vaan tietoja täydennetään ja täsmennetään. Vaikka aluksella olisi heikkouksia, se voi silti olla kokonaisuutena arvokas.